Thông báo
  • THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO HỌC VIÊN THI LẦN 1 VÀ HỌC VIÊN THI LẦN 2 NGÀY 01-06-2018 (12-06-2018)
  • THÔNG BÁO (05-06-2018)
  • THÔNG BÁO PHÒNG HỌC LỚP CHỨNG CHỈ KHAI GIẢNG THÁNG 06-2018 (02-06-2018)
  • THÔNG BÁO (30-05-2018)
  • DANH SÁCH PHÒNG THI CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN MÃ LỚP CB47, CB48, CB49, CB50 (24-05-2018)
  • THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI LẦN 1 NGÀY 19-20/05/2018 (21-05-2018)
  • THÔNG BÁO DỜI LỊCH THI LẠI (21-05-2018)