Thông báo
  • THI TỰ DO NGÀY 27/06/2020. (03-06-2020)
  • DANH SÁCH PHÒNG THI LỚP CNTT_CB116 NGÀY 07/06/2020 LÚC 12H30. (03-06-2020)
  • DANH SÁCH PHÒNG THI TỰ DO VÀ KIỂM TRA NGÀY 31/05/2020 LÚC 16H30. (30-05-2020)
  • DANH SÁCH PHÒNG THI LỚP CB115 NGÀY 31/05/2020. (22-05-2020)
  • THAY ĐỒI LỊCH THI TỰ DO (20-05-2020)
  • VỀ VIỆC KẾT QUẢ PHÚC KHẢO CỦA CÁC KHÓA THI NGÀY 11,12/01/2020 (08-05-2020)
  • THÔNG BÁO HỌC VIÊN ĐANG CHỜ THI LẦN 2 (CỦA KHÓA THI LẦN 1 NGÀY 11,12/01/2020) (29-04-2020)