Thông báo
  • DANH SÁCH PHÒNG THI LỚP TIN HỌC MÃ LỚP CB80 (Chủ nhật) (23-04-2019)
  • DANH SÁCH PHÒNG THI LỚP TIN HỌC MÃ LỚP CB79 (Thứ 7) (23-04-2019)
  • DANH SÁCH PHÒNG HỌC LỚP TIN HỌC MÃ LỚP CB84 (19-04-2019)
  • DANH SÁCH PHÒNG HỌC LỚP TIN HỌC MÃ LỚP CB83 (19-04-2019)
  • THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI TỰ DO VÀ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ ĐỢT THÁNG 05/2019 (16-04-2019)
  • THÔNG BÁO NHẬN THẺ DỰ THI LỚP TIN HỌC CB77 và CB78 (12-04-2019)
  • DANH SÁCH PHÒNG HỌC LỚP TỐI 357 (CB82) (07-04-2019)