Kết quả thi

Thông báo xét vớt kết quả thi lý thuyết và thực hành của học viên kỳ thi lần 2 ngày 23/07/2017 và thi tự do ngày 29/07/2017. (06-08-2017)

Theo quyết định số 02/TB-CCCNTT, đối với học viên thi lần 2 và thi tự do sẽ được xét vớt khi có 2 điều kiện như sau:

1. Nếu điểm Thực hành >=5.0 đồng thời điểm Lý thuyết >=4.5. Thì học viên sẽ được xét vớt điểm Lý thuyết thành 5.0 và có kết quả Đạt.

2. Nếu điểm Lý thuyết >=5.0 đồng thời điểm Thực hành >=4.5. Thì học viên sẽ được xét vớt điểm Thực hành thành 5.0 và có kết quả Đạt.

Xem chi tiết tại đây.

- KQ XET VOT LY THUYET_23-07-2017

- KQ XET VOT THUC HANH NGAY 23-07-2017

- KQ XET VOT LY THUYET_29-07-2017

- KQ XET VOT THUC HANH NGAY 29-07-2017

Các tin liên quan khác